تازه های نشر

در دست انتشار

تزوتان تودوروف
محمدمهدی شجاعی
رومن گاری
سمیه نوروزی
آریل دورفمان
حشمت کامرانی

تجدید چاپ ها

رابرت سيگال
احمدرضا تقاء
120,000ریال
جولیان استالابراس
احمدرضا تقاء
115,000ریال
استیو بروس
بهرنگ صدیقی
75,000ریال