تازه های نشر

در دست انتشار

مایکل باند
بهمن دارالشفایی
جوزف هلر
حسن افشار
ایوان تورگنیف
آبتین گلکار

تجدید چاپ ها

یوهان ولفگانگ فون گوته
محمود حدادی
80,000ریال
آلبر کامو
خشایار دیهیمی
70,000ریال
فیودور داستایفسکی
سروش حبیبی
100,000ریال