تازه های نشر

تجدید چاپ ها

جومپا لاهیری
امیر‌مهدی حقیقت
قیمت فروش: 210,000ریال
ویلهلم لیتن
پرویز رجبی
قیمت فروش: 140,000ریال
جورج اورول
احمد کسایی‌پور
قیمت فروش: 65,000ریال

در دست انتشار

پاتریک مودیانو
انوشه برزنونی