تازه های نشر

در دست انتشار

استفانی کرونین
عبدالله کوثری
جورج اورول
احمد کسایی‌پور
آلبر کامو
خشایار دیهیمی

تجدید چاپ ها

یوهان ولفگانگ فون گوته
محمود حدادی
قیمت فروش: 70,000ریال
دیوید میلر
بهمن دارالشفایی
قیمت فروش: 80,000ریال
لمونی اسنیکت
محبوبه مهاجری
قیمت فروش: 85,000ریال