تازه های نشر

تجدید چاپ ها

پاتریک اوئورژدنیک
خشایار دیهیمی
95,000ریال
کارلوس فوئنتس
عبدالله کوثری
240,000ریال
فیودور داستایفسکی
سروش حبیبی
45,000ریال

در دست انتشار

ایوان تورگنیف
آبتین گلکار
جیمز مک‌کونیکا
عبدالله کوثری
جسپر گریفین
عبدالله کوثری