تازه های نشر

در دست انتشار

تامس دیکسون
محمد دهقانی
فیودور داستایفسکی
سروش حبیبی
آنا گاوالدا
ناهید فروغان

تجدید چاپ ها

مارسل امه
اصغر نوری
قیمت فروش: 50,000ریال
باربارا پارک
امیر‌مهدی حقیقت
قیمت فروش: 30,000ریال
باربارا پارک
امیر‌مهدی حقیقت
قیمت فروش: 30,000ریال