تازه های نشر

در دست انتشار

ورکور
ژرژ پطرسی
اران گوتر
محمدرضا ابوالقاسمی
آلفرد کوبین
علی‌اصغر حداد

تجدید چاپ ها

یوهان ولفگانگ فون گوته
محمود حدادی
90,000ریال
میخاییل بولگاکوف
آبتین گلکار
85,000ریال
فرانتس کافکا
علی‌اصغر حداد
80,000ریال