مبانی نظریه‌ی ادبی

مبانی نظریه‌ی ادبی

این اثر که جایگاه کتاب درسی را یافته است، تقریباً کلیه‌ی مضامین و مفاهیم نظریه‌ی ادبی را از قرن نوزدهم تا به امروز بررسی می‌کند و با مثال‌های فراوان ابعاد هریک از آن‌ها را به بحث می‌گذارد. برتنس با نگاهی تاریخی و انتقادی به معرفی نقد عملی، نقد نو، نقد سیاسی، فرمالیسم، ساختارگرایی، پساساختارگرایی، پسامدرنیسم، تاریخ‌گرایی نو، ماتریالیسم فرهنگی، نظریه‌ی پسااستعماری، و سکسوالیته می‌پردازد و از شرایط شکل‌گیری هریک از آن‌ها گزارشی خواندنی ارائه می‌دهد. خواندن این کتاب می‌تواند برای فهم بسیاری از پیچیدگی‌های نظریه‌ی ادبی راهگشا باشد و خواننده را با چهره‌ی متفاوتی از ادبیات و تحولات آن روبه‌رو کند.

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب