ماریا بروسیوس

ماریا بروسیوس، در دانشگاه به عنوان دانشیار تاریخ باستان فعالیت می کند. ماریا به ایران هم نیز سفر کرده است و درباره تاریخ ایران هم نیز به مطالعه و تحقیق پرداخته است و آثار متعددی درباره این دیده و شنیده ها نوشته است. از آثار ماریا درباره ایران می توان به کتاب‌های شاهنشاهی هخامنشی (از کورش بزرگ تا اردشیر اول) و زنان هخامنشی اشاره کرد.