تجدید چاپ شده‌های تیر ماه

کلاین و واگنر (چ ۲)، گرینگوی پیر (چ ۲)، قلب سگی (چ ۱۰)، محاکمه (چ ۱۲)، ظلمت در نیمروز (چ ۶)، راهنمای بازدید از موزه‌ی کمونیسم (چ ۲)، شهر فرنگ اروپا (چ ۵)، عقاید یک دلقک (چ ۶)، سمفونی پاستورال (چ ۳)، صلحی که همه‌ی صلح‌ها را بر باد داد (چ ۸)، رنج‌های ورتر جوان (چ ۱۵)، رؤیای آدم مضحک (چ ۱۱)، فتیشیسم در موسیقی (چ ۲)، بیگانه (چ ۲۱)، دوستش داشتم (چ ۲۲)، دیوار گذر (چ ۵)، ظلمت آشکار (۴).