تجدید چاپی‌های اول شهریور

گتسبی بزرگ به چاپ هشتم رسید.
آداب روزانه هم به چاپ هفتم.