تجدید چاپی‌های آخر شهریور

کنستانسیا، خانواده‌ی پاسکوآل دوآرته، یادداشت‌های یک پزشک جوان و یک اتفاق مسخره تجدید چاپ شدند.

کنستانسیا به چاپ ششم، خانواده‌ی پاسکوآل دوآرته به چاپ نهم، یادداشت‌های یک پزشک جوان به چاپ دهم و یک اتفاق مسخره به چاپ ششم رسیدند.