فیلیپ ژینیو

فیلیپ ژینیو

فیلیپ ژینیو در اول مارس سال 1931 در فرانسه متولد شد. وی متخصص متون و کتیبه‌ها و تاریخ کیش زردشتی است و بیشتر آثار و تحقیقاتش مربوط به مطالعه و گردآوری و چاپ متون و کتیبه‌های کهن دوران ساسانی است.