علی‌اکبر وحدتی

علی‌اکبر وحدتی

علی اکبروحدتی در فروردین 1357در شهر جاجرم به دنیا آمد. تحصیلات: کارشناسی باستان شناسی، دانشگاه تهران 1381-1377. کارشناسی ارشد باستان شناسی- دانشگاه تهران 1384-1381. دانشجوی دکتری باستان شناسی در دانشگاه پاریس 1، فرانسه
 
 
 
سوابق اجرایی:
-  عضو هسته علمی دانشجویان باستان شناسی دانشگاه تهران،1384-1377
-  عضو کانون ایرانگردان و جهانگردان جوان(کاج)، 1380-1378
-  عضو هیئت اجرایی دومین همایش باستان­شناسان جوان ایران، اردیبهشت 1382
-  عضو شورای تحریریه مجله باستان­پژوهی، شماره 11-12، پاییز 1382
-  مدیر مرکز پژوهش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1385
-  کارشناس مسئول ثبت آثار تاریخی-فرهنگی و طبیعی در سازمان میراث فرهنگی خراسان شمالی
-  عضو شورای فنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1386 (ادامه دارد)
-  عضو شورای ثبت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-1386 (ادامه دارد)
-  معاون حفظ، احیا و ثبت آثار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی-فروردین 1389
 
فعالیتهای میدانی باستان­شناسی
-  شرکت در کاوشهای باستان­شناسی دشت قزوین(تپه زاغه)، دانشجو-کارآموز، به سرپرستی­دکتر فاضلی 1380.
-  شرکت در کاوشهای باستان­شناسی دشت قزوین(تپه قبرستان)، به سرپرستی دکتر حسن فاضلی 1381.
-  عضوهیأت کاوشهای باستان­شناسی دژ مادی بیستون(کرمانشاه)، به سرپرستی مهرداد ملکزاده 1381.
-  معاونهیأت کاوشهای باستان­شناسی تپه­گیان(نهاوند)- فصل­اول و دوم، به­سرپرستی مهرداد ملکزاده، تابستان 83-1382.
-  عضوهیأت کاوشهای باستان­شناسی کرفس- رزن(همدان)، به سرپرستی مهرداد ملکزاده 1383.
-  عضوهیأت کاوشهای باستان­شناسیتپه هگمتانه(همدان)، به سرپرستی دکتر مسعود آذرنوش-پاییز 1383.
-  عضوهیأت کاوشهای باستان­شناسیتپه هگمتانه(همدان)، به سرپرستی دکتر مسعود آذرنوش-تابستان/ پاییز 1384.
-  معاونهیأت کاوشهای باستان­شناسی در سنگ­تراشان- خرم­آباد- فصل اول و دوم ، به سرپرستی ملکزاده، دی- اسفند 1384.
- سرپرستبررسی باستان شناسی در شهرستان پلدختر، لرستان، پاییز 1385.
- عضوهیأت کاوشهای باستان­شناسیتپه قلعه خانبجنورد (خراسان شمالی)، به سرپرستی عمران گاراژیان، بهار- تابستان 1385.
- سرپرستهیأت گمانه­زنی باستان­شناسی در شهر بلقیس اسفراین، اسفراین(خراسان شمالی)، فصل اول(اردیبهشت-خرداد 1386)-فصل دوم (تابستان 1388).
- سرپرستهیأت مشترک ایران و فرانسه در گمانه­زنی تپه دامغانی سبزوار، اردیبهشت-خرداد 1387.
- سرپرستبررسی باستان شناسی در شهرستان اسفراین، خراسان شمالی، پاییز 1387.
 
سخنرانی­ها/ارائه مقالات:
-Iron Age Iran: Problems and Approaches, the international congress on Iron Age in the Iranian World, held in Belgium, Gent University, 17-22 November 2003.
- پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی زبان، مقاله ارائه شده در دومین همایش باستان­شناسان جوان ایران- دانشگاه تهران (اردیبهشت 1382).
-گزارش گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار، همایش بین المللی «روابط بین فرهنگی عصر مفرغ آسیای میانه»، مازندارن-رامسر، 29-26 خرداد 1388.
- A Common Motif in Ancient Greece and Ancient Iran, proceeding of the international congress on Ancient Greece and Ancient Iran: Cross Cultural Encounters, held in Athens, 11-17 November 2006.
 
- A study of the climatic crisis of the end of the third millennium BC in Southeastern Iran through the lens of geomorphology and archaeology, with collaboration of Eric Fouache, Claude Cosandey, Chahryar Adle, Michèle Casanova, Henri Paul Francfort, Youssef Madjidzadeh, Margareta Tengberg, Mansour Sajadi, and Zohreh Shirazi, a paper presented in the 9th international congress on Iranian Archaeology.
عناوین انتشارات(مقالات):
- « نگاهی به اوضاع اجتماعی دوران هخامنشی»،گلاویژ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1380
- « خنجرکتیبه دار موزه ایران باستان : اصل یا جعل؟»، باستان پژوهی، شماره 8، 1381
- « پیکرکهای زن»، در دایره­المعارف زن ایرانی، جلد 1، به سرپرستی دکتر مصطفی اجتهادی، تهران 1382، صص.307-310
- « پیدایش عصر آهن و انگاره مهاجرت آریاییان ایرانی زبان»، در مجموعه مقالات دومین همایش باستان­شناسان جوان ایران- دانشگاه تهران(اردیبهشت 1382)، تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 1384.
- گزارشی دربارة «همایش بین المللی عصر آهن در جهان ایرانی: 20- 17 نوامبر 2003، بلژیک، دانشگاه گان»، در کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شمارة 7، سال 7، 1383، صص.93-88.
- «نگاهی دیگر به نقشمایه­های جام زرین ’افسانة زندگی‘در مارلیک»، باستان­شناسی، شمارة 1، سال اول، 1384، صص.51-39+ 97-96 (=6 تصویر رنگی).
-تاملی در باب یک نامجای کهن: دربندهای کاسپی، مجله باستان پژوهی، دورۀ جدید، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 85، صص. 55-50.
- 2007    ‘Marlik and Toul-e Talesh: A Dating Problem’, Iranica Antiqua XLII, pp. 125-138.
-   2007    ‘An Inscribed Dagger at the National Museum of Iran: Forgery or      Genuine?’, Iranica Antiqua XLII, pp.221-227.
 -   2010    ‘Tepe Pahlavan: A Neolithic-Chalcolithic Site in Jajarm Plain, North Eastern Iran’, Iranica Antiqua XLV, pp.7-30.
 -   2010The Horst of Sabzevar and regional water resources from the Bronze Age to the present day (Northeastern Iran), Geodinamica Acta 24 (2010), (with Eric Fouache, Henri-Paul Francfort, Julio Bendezu-Sarmiento, and Johanna Lhuillier).
- «مارلیک: ارزیابی تاریخ­های پیشنهاد شده برای گورستان مارلیک»، مجله باستان­شناسی، سال اول، شماره دوم، صص 55-65.
- «تجدید حیات هنر ایران باستان در نقوش­برجستۀ دورۀ قاجار»، دورۀ جدید باستان پژوهی، سال اول، شمارۀ اول، پاییز و زمستان 1384، صص.42-49.
-«یک سکۀ سامانی از  شهر بلقیس»، مجله باستان شناسی ایران، شماره 1، صص. 97-101.
-«گزارش مقدماتی گمانه زنی در تپه دامغانی سبزوار-بهار 1387»، مجله باستان­شناسیو تاریخ، سال بیست و چهارم، شماره دوم،شماره پیاپی 48، پاییز و زمستان 1388، با همکاری هانری پل فرانکفورت.
 -«گزارش مقدماتی مطالعات باستان­گیاه­شناسی در تپه دامغانی سبزوار،  بهار 1387»، سال بیست و پنجم، شماره اول،شماره پیاپی 49، بهار و تابستان 1390، ( با همکاری مارگارت تنگبرگ، زهرۀ شیرازی و هانری پل فرانکفورت)
-«بررسی جلوه­های آیینی شمایل­نگاری مارلیک: ردپای ایزد مهر در باورهای دینی عصر آهن در جنوب دریای مازندران»، مجله باستان­پژوهی، شماره6، پاییز و زمستان1387، صص. 29-40.
 
عناوین کتاب­ها:
الف)تالیف
-اعتبار باستان­شناختی آریا و پارس، با همکاری محمد تقی عطایی، نشر شیرازه، تهران: 1382
-بوم های سنگی: گزارش بررسی دو مجموعه هنر صخره­ای در شمال خراسان (جربت و نرگسلوی علیا)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، بجنورد، 1389.
-پژوهشهای باستان شناختی در شهر بلقیس(اسفراین کهن)، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، بجنورد، 1389.
 
الف)ترجمه
- ایران در عصر آهن 1، نوشتۀ یانا مدودسکایا، پژوهشکدۀ باستان­شناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، تهران 1383
-تندیس­گری و شمایل­نگاری در ایران پیش از اسلام ، نوشته اورلی دیمز، نشر ماهی، تهران 1388.
-نگارش چگونه پدید آمد، نوشته دنیز اشمانت بسرات، نشر ماهی،  در دست انتشار.
-پژوهش­های نو در باستان­شناسی شاهنشاهی هخامنشی، به کوشش پیر بریان و رمی بوشارلا، ترجمه علی اکبر وحدتی، نجد سمیعی و سنگاری، نشر ماهی، تهران (آماده چاپ).
 
عناوین کتابچه­ها:
-شهر بلقیس: اسفراین در گذر تاریخ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1387
-سنگ­نگاره­های جربت، شهرستان جاجرم، استان خراسان شمالی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی، 1387(انگلیسی-فارسی)
-Petroglyphs of Jorbat:Jajarm Township, North Khorasan Province, 2008, Bilingual, English-Persian).)
 
ترجمه ( از انگلیسی به فارسی):
 - «پژوهش باستان­شناختی دربارۀ آریاییان خاور نزدیک و گورستان شاهی مارلیک» نوشتة ن. کورشکین،باستان­پژوهی، شماره 9، 1382، صص. 38-33.
- «شمال غرب ایران در گذار از عصر مفرغ به آهن»، نوشتة اسکار وایت ماسکارلا،  باستان­پژوهی12، 1383 ، صص. 74-62.
- «باستان شناسی در ایران»، نوشتة اندرو لولر،  باستان­پژوهی12، 1383، صص. 118-109.
- «موضوع نقوش برجستة آرامگاه­های هخامنشی»، نوشتة پیتر کالمه­یر، باستان­پژوهی، شماره 13، 1384، صص.38-34.
-«گزارش بررسی نمونۀ چوب ازکوشک هخامنشی تنگ بلاغی»، نوشتۀ نئومی میلر، دوره جدید باستان­پژوهی، سال دوم، شماره 3، 1386، ص.117.
-«مهرپرستی: مذهب مادهای قدیم»،نوشتۀ دیوید بیوار، دوره جدید باستان­پژوهی، شماره 6، صص.47-41.
 
 
ترجمه  (از فارسی به انگلیسی)
- چکیدۀ مجموعه مقالات دومین همایش باستان شناسان جوان ایران، 1382، سازمان میراث فرهنگی، تهران (14 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات باستان پژوهی11، 1382، (8 صفحه).
- خلاصۀ مجموعه مقالات سالنامۀ پارسه(بنیاد پزوهشی پارسه- پاسارگاد)، سال اول، شمارة اول، 1383، (29 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان­شناسی، سال اول، شمارة اول،بهار و تابستان 1384، (12 صفحه).
- خلاصۀ مجموعه مقالات سالنامة ارگ(بنیاد پژوهشی ارگ بم)، سال اول، شمارة اول، تابستان 1384، (31 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان­شناسی، سال اول، شمارة دوم،پاییز و زمستان 1384، (12 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان پژوهی، سال اول، شمارة دوم،بهار و تابستان 1386، (12 صفحه).
- چکیدۀ مجموعه مقالات مجلة باستان­شناسی، سال دوم، شمارة سوم،بهار و تابستان 1386، (12 صفحه).
- خلاصۀ مجموعه مقالات مجلة باستان­پژوهی، سال اول، شمارة دوم، پاییز و زمستان1385، (7 صفحه).
 
نقد کتاب:
- «تصویری آشفته از فرهنگ عصر آهن در کرانه های جنوب غربی دریای مازندران»، نقدی بر کتاب فرهنگ عصر آهن در کرانه­های جنوب غربی دریای خزر، نوشتة سید حمید فهیمی، در باستان­پژوهی، شماره 11، پاییز 1382، صص113-103.
- «نوشتار چگونه پدید آمد؟»، نقد و معرفی کتاب نگارش چگونه پدید آمد، نوشتة دنیس اشمانت بسرات، باستان­شناسی، شماره 1، سال اول، 1384، صص. 95-94.
 
گزارش­های بایگانی:
 
-گزارش فصل اول بررسی و شناسایی در شهرستان پلدختر، زمستان1385
-گزارش گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم شهر بلقیس اسفراین، بهار 1386
-گزارش مقدماتی کاوش لایه­نگاری هیئت مشترک ایران-فرانسه در تپه دامغانی سبزوار، بهار1387
-گزارش گمانه زنی به منظور مطالعه گاهنگارانه ارگ شهر بلقیس و تکمیل مطالعات پیشین در محدوده شارستان، تابستان 1388
-گزارش بررسی باستان شناختی در شهرستان اسفراین-استان خراسان شمالی، 4 جلد، پاییز 1387
-گزارش نهایی بررسی باستان شناختی در محدودۀ شبکه آبیاری سد بیدواز اسفراین، پاییز 1388
-گزارش نهایی بررسی باستان شناختی در محدودۀ سد و شبکه آبیاری گراتی اسفراین، پاییز 1388
 

ادامه مطلب