پاسخ دادن به دیدگاه

این ترجمه را نخواندم...ولی

4

این ترجمه را نخواندم...ولی بیگانه را باید خواند.

پاسخ دادن