پاسخ دادن به دیدگاه

با اینکه بیشتر کتابهای منتشر

1

با اینکه بیشتر کتابهای منتشر شده توسط نشر ماهی از نظر کیفیت و محتوا در مقایسه با ناشران دیگر کشور بسیار بالاست، متاسفانه یکی دو کتاب عامه پسند و سطحی نیز منتشر کرده است که گیرنده شناخته نشد یکی از آنهاست. و دیگری شنل پاره.

پاسخ دادن