پاسخ دادن به دیدگاه

مترجم در مقدمه توضیح داده که

5

مترجم در مقدمه توضیح داده که این کتاب قبلا چهار بار ترجمه شده اما چند سالی است هیچ‌کدام از این ترجمه‌ها در بازار موجود نیستند. ضمن این‌که مخاطب می‌تواند با مقایسه این ترجمه با دیگر ترجمه‌ها ببیند کدام ترجمه بهتر است و به قول شما پخته‌خواری اتفاق افتاده یا این ترجمه قدمی رو به جلو بوده.

پاسخ دادن