پاسخ دادن به دیدگاه

به نظرم این کتاب زیر سایه

4

به نظرم این کتاب زیر سایه کتاب شبهای روشن مونده و کمتر دیده شده اگرنه بهتر از شبهای روشن نباشه بدتر نیست و داستان بغایت عجی بو جالبی داره

پاسخ دادن