پاسخ دادن به دیدگاه

به یک آدم ضعیف آزادی بده ،

3

به یک آدم ضعیف آزادی بده ، خودش دست بسته آن را برایت پس می آورد.

پاسخ دادن