پاسخ دادن به دیدگاه

کتابي پر کشش که با آن از

5

کتابي پر کشش که با آن از واقعيت ملموس به جهان وهم و خيال و خاطره گام مي‌گذاريم و واقعيت را از نو بازسازي مي‌کنيم؛ نثري شاعرانه با ترجمه‌اي خوب...

پاسخ دادن