پاسخ دادن به دیدگاه

چندین بار کتاب را مطالعه کردم

5

چندین بار کتاب را مطالعه کردم عالیه دارای ترجمه بی نظیر واقعا دستمریزاد.ممنونم

پاسخ دادن