پاسخ دادن به دیدگاه

این کتاب غنی، سراسر مفهوم

5

این کتاب غنی، سراسر مفهوم زندگیست
مفهومی که امروز به سبب رسیدن و غرق شدن در آن - تمدن - فراموش شده است.
پس از دوبار خواندن این کتاب مختصر و مفید باید بگویم که بازهم باید خوانده شود.
توصیه من به کسانی که میانه ی خوبی با فروید ندارند خواندن این کتاب حتی برای یک بار است.
از نشر ماهی کمال سپاس را دارم که پس از مدتی طولانی دوباره آن را در برنامه ی چاپ خود قرار داد.

پاسخ دادن