پاسخ دادن به دیدگاه

این کتاب واقعا شاهکاره گوته

5

این کتاب واقعا شاهکاره گوته با کلمات جادو میکنه.داستانی که هر صفحه اش را باید چند بار خواند.واین کتاب جزء 1000 کتابیه که باید پیش از مرگ خواند.

پاسخ دادن