پاسخ دادن به دیدگاه

یک درام عاشقانه و زیبا که در

4

یک درام عاشقانه و زیبا که در حجم کمی بسیار قوی نوشته شده، ترجمه خوبی هم داره.

پاسخ دادن