پاسخ دادن به دیدگاه

مقدمه های اکثر کتاب های نشر

4

مقدمه های اکثر کتاب های نشر ماهی پایان کتاب را لو میدهند واز جذابیت کتاب کم میکنند.من هم معمولا مقدمه ها را آخر سر میخوانم.

پاسخ دادن