شاهنشاهی هخامنشی؛ از کوروش بزرگ تا اردشیر اول

شاهنشاهی هخامنشی؛ از کوروش بزرگ تا اردشیر اولپژوهش‌های جهان باستان شماره‌ی ۵

تاریخ ایران عصر هخامنشی بر دو منبع اصل استوار است: منابع داخلی که نقش‌برجسته‌ها،‌ متون اقتصادی، اداری و مانند آن‌هاست، و منابع خارجی که از جمله شامل گزارش‌های نویسندگان یونانی و رومی و کتاب مقدس است. کتاب حاضر ضمن معرفی و نقد تمامی این منابع، بخش‌هایی از هرکدام را که به دوره‌ی پادشاهی کورش بزرگ تا اردشیر اول مربوط می‌شود، آورده است.

ادامه...

سفارش کتاب

اشتراک گذاری این کتاب