مارک ژیمنز

مارک ژیمنز

مارک ژیمنز استاد زیباشناسی در دانشگاه سوربن و مدیر پژوهشگاه زیباشناسی در همین دانشگاه است.