پیر سوانه

پیر سوانه

پیر سوانه استاد زیباشناسی در دانشگاه بوردو فرانسه است.